Seotud tooted


Eesti keelesIn EnglishDeutch

Õigused ja kohustused

Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühingu (VENÜ) liikme õigused ja kohustused

 

Paljud istuvad vaid ja ootavad paranemist.
Kuid vähesed teavad, et
vajalikud ravimid
on ka nende endi kätes.
Vaid üksikud ulatavad oma
käe ja annavad rohtu,
milleks on armastus ja tahe.

Kristiane Allert-Wybranietz

 

VENÜ juhatusel on väga hea meel, et Teie meie ühingu tegevuse vastu huvi tunnete. Kuigi põhikirjas on liikme õigused ja kohustused täpselt kirjas, anname Teile enne selle tähtsa dokumendi lugemist alljärgnevalt ülevaate oma soovidest meie liikmetele. Ka siis, kui Teie juba pikemat aega meie perre kuulute, on hea vahetevahel käesolevat loetelu meenutada.

VENÜ liikmel on õigus:

• võtta osa ühingu tegevusest ja osaleda ühingu poolt korraldatavatel nii keskuses kui ka väljaspool keskust toimuvatel üritustel;
• abistada nõu ja jõuga nii ühingukaaslasi kui ka teisi abivajajaid;
• kutsuda keskusesse külalisi vastutades nende eest kuni keskusest lahkumiseni;
• olla valitud ühingu organitesse;
• astuda välja ühingust;
• esitada ettepanekuid ja arupärimisi ühingu ja tema organite tegevuse kohta;
• saada ergutusi ja autasusid;
• olla heaks kaaslaseks teistele ühingu liikmetele;
• tutvustada ühingu ja keskuse tegevust väljaspool maja;
• võita ühingu liikmeteks uusi eakaaslasi, kes võiksid keskuse tegevust oma kohalolekuga rikastada, võttes seejuures uue liikme eest hoolitsemise sisseelamisajal enda kanda;
• teha ühingule pärandusi, annetusi ja kingitusi;
• olema valmis häda korral oma võimete kohaselt appi ruttama.

VENÜ liikmel on kohustus:

• järgida ühingu põhikirja ja ühingu organite otsuseid;
• kaasa aidata ühingu eesmärkide saavutamisele;
• abistada ühingut ürituste korraldamisel ja tegevuse organiseerimisel;
• hoida ühingu vara, suhtuda keskuse inventari heaperemehelikult;
• tasuda õigeaegselt (soovitavalt jooksva kuu 25-ndaks kuupäevaks) ühingu liikmemaksu;
• hoida puhtust ja korda kõikjal keskuses (vahetusjalatsid) ja keskuse maa-alal;
• järgida keskuses viibides iseteenindamise põhimõtet;
• anda oma jõukohane panus keskuse ja tema ümbruse korrastamisele (parkaia hooldamine, aknapesu, suurpuhastused).

 

 edge team oü